start / Home

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FOOTBALL PARK

- FOOTBALL ACADEMY SP. Z O. O. -

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej RODO), informuje się, że:

SPIS TREŚCI:

 1. Dane Administratora danych osobowych
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 3. Zakres podmiotowy klauzuli i sposób pozyskania danych
 4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
 5. Kategorie danych osobowych pozyskiwane w sposób inny niż od osób których dotyczą
 6. Odbiorcy danych
 7. Czas przechowania danych
 8. Prawo do sprzeciwu
 9. Rzetelność i przejrzystość przetwarzania - Uprawnienia z przetwarzaniem danych osobowych

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Football Academy Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Kowalska 2, 45-588 Opole, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000611267, NIP: 7543117299, REGON: 364122333, zwany dalej jako Administrator.

2.       Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Posiada Pani/Pan możliwość skontaktowania się z powołanym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: info@footballacademy.pl bądź telefonicznie pod numerem tel.: 500 200 490.

3.       Zakres podmiotowy klauzuli i sposób pozyskania danych:

Niniejsza klauzula informacyjna odnosi się przede wszystkim do danych osobowych osób korzystających z oferty Administratora w zakresie najmu hal sportowych prowadzonych w ramach działalności Administratora.

Pana/Pani dane osobowe zostają udostępnione Administratorowi bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji hali sportowej na stronie internetowej Administratora bądź w trakcie dokonywania rezerwacji hali w inny sposób (telefonicznie lub osobiście).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania zawartej z Panią/Panem umowy, tj. w celu rezerwacji i udostępnienia hali sportowej w celach zgodnych z jej przeznaczeniem. W celu zawarcia umowy Administrator potrzebuje Pani/Pana imię i nazwisko, adres zamieszkania numer telefonu oraz adres e-mail.  Jeśli nie poda Pani/Pan  wyżej wskazanych  danych,  Administrator nie będziemy mógł zawrzeć  z Panią/Panem umowy. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

4.       Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w szczególności i odpowiednio w następujących celach:

 • podejmowania czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem na udostępnienie hali sportowej w wybranej lokalizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na Państwa pisma, wnioski lub zapytania (art. 6 1 lit. b RODO),
 • promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora, w tym w zakresie działalności sportowej, wynajmu hal sportowych, sprzedaży artykułów i odzieży sportowej, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 1 lit. f RODO),
 • archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności Administratora (art. 6 1 lit. f RODO),
 • ewentualnych  ustaleń,   dochodzenie   lub   obrony   przed   roszczeniami,   będących   realizacją   prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celach objętych odrębnie wyrażonymi przez Panią/Pana zgodami na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (art. 6 1 lit. a RODO),
 • w celu zapewnienia obsługi usług płatniczych (art. 6 1 lit. b RODO),
 • w celu realizacji innych obowiązków lub uprawnień wynikających lub mogących wyniknąć dla Administratora i jego partnerów w przepisów prawa (podstawa z 6 ust. 1 lit. c RODO).

5.       Kategorie danych osobowych (informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą: wizerunek utrwalony na podstawie zdjęć oraz nagrań z monitoringu wizyjnego wykonywanych podczas korzystania z hal sportowych Administratora.

6.       Odbiorcy danych:

 1. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe do następujących kategorii odbiorców danych, w celach związanych z działalnością Administratora dla zapewnienia realizacji celów przetwarzania danych osobowych: podmiotom odpowiedzialnym za realizację płatności za zamówienie, partnerom Administratora współpracującym z Administratorem w zakresie jego działalności, podmiotom organizującym akcje marketingowe, dostawcom usług IT i oprogramowania, podwykonawcom, operatorom pocztowym, poddostawcom, firmom ochroniarskim, transportowym i kurierskim, jak i innym firmom i podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie związanym z działalnością Administratora, doradcom podatkowym, doradcom prawnym, podmiotom świadczącym obsługę księgowo-rachunkową, audytorską, organom Krajowej Administracji Skarbowej, właściwym jednostkom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także innym organom, którym Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa przekazywać regularne informacje związane z jego działalnością - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
 2. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazane do państw trzecich w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów albo gdy odbiorca danych ma siedzibę w państwie

7.       Czas przechowywania danych osobowych:

Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez następujące okresy:

 • przez okres zmierzający do zawarcia umowy, złożenia i przyjęcia do realizacji rezerwacji obiektu,
 • przez okres wykonywania umowy, w tym przez okres realizacji przysługujących na jej podstawie roszczeń i do upływu 12 miesięcy od końca okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z przyjętej lub złożonej oferty albo zawartej przez strony umowy – dotyczy danych niezbędnych do zawarcia lub wykonywania umowy,
 • przez okres udzielenia odpowiedzi lub wyjaśnień na zapytania,
 • przez okres do 3 miesięcy w zakresie danych pozyskanych z monitoringu wizyjnego, albo przez okres prowadzenia postępowań przez właściwe organy lub sądy, jeśli dane pozyskane z monitoringu zostały wykorzystane w prowadzonych postępowaniach,
 • do czasu zażądania przez osobę fizyczną, której dane są przetwarzane na podstawie zgody tej osoby, zmiany lub usunięcia jej danych osobowych z zasobów Administratora (art. 6 1 lit. a RODO), a także do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych - w razie ich przetwarzania na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w każdym przypadku – przez okres wymagany przepisami prawa dla zapewnienia realizacji przez Administratora obowiązków lub uprawnień wynikających z tych przepisów i dochodzenia z tym roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
 • dla celów archiwalnych lub statystycznych – przez okres nie dłuższy niż 10 lat po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Panią/Pana z A

8.       Prawo do sprzeciwu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora albo gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Administratorem i złożyć wniosek, w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail.

9.       Rzetelności i przejrzystość przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • Prawo  dostępu   do   danych   osobowych,   prawo  żądania   ich   sprostowania,   usunięcia,   ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO,
 • W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora albo marketing bezpośredni – prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu,
 • W zakresie w jakim podstawą  przetwarzania  danych osobowych  jest zgoda – prawo  cofnięcia Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem,
 • W zakresie w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu przekazania ich innemu administratorowi,
 • Prawo wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  w  sytuacji,  gdy  istnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
 • Podanie danych osobowych w zakresie w jakim służą do zawarcia i wykonania umowy, jest niezbędne do celów, w razie braku ich podania, zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe. Natomiast w przypadku niepodania danych, których przetwarzanie oparte jest na zgodzie, oznacza, iż Administrator nie zrealizuje działań wobec Pana/Pani, gdy te działania uwarunkowane są ww. zgodą,
 • Administrator może podejmować decyzje o przetwarzaniu danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym w zakresie profilowania, dostosowując swoje informacje i oferowane usługi lub towary do Pana/Pani preferencji,
 • Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO w przypadku korzystania przez Administratora z usług portali społecznościowych lub serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Google+).