start / Home

Regulamin E-Rezerwacji

REGULAMIN E-REZERWACJI HALI PIŁKARSKIEJ

FOOTBALL PARK

Przed dokonaniem rezerwacji za pośrednictwem sieci Internet należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rezerwacja poprzez Internet oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie Internetowej: www.footballpark.pl

1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący zasady rezerwacji godzin na hali piłkarskiej Football Park, za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Football Academy – podmiot gospodarczy będący uprawnionym do odpłatnego udostępniania hali piłkarskiej Football Park (Football Academy Sp. z o.o., ul. Kowalska 2, 45-588 Opole, NIP 7543117299, REGON 364122333, KRS 0000611267) lub inny podmiot powiązany.
 3. Football Park – piłkarska hala namiotowa stanowiąca własność Football Academy Sp. z o.o., ul. Kowalska 2, 45-588 Opole lub innego podmiotu powiązanego.
 4. Rezerwujący – osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca ważną kartę debetową lub kredytową lub dostęp do internetowego konta bankowego, dokonująca rezerwacji godzin na hali piłkarskiej Football Park, za pośrednictwem sieci Internet.
 5. Zarezerwowane godziny – ilość zarezerwowanych i opłaconych godzin (w półgodzinnych interwałach), do których prawo wykorzystania ma Rezerwujący.
 6. Cena – określa ustaloną stawkę za półgodzinny wynajmu hali Football Park.

System – technologia umożliwiająca rezerwację godzin na hali piłkarskiej Football Park, za pośrednictwem sieci Internet, na stronie: www.footballpark.pl.

 1. Operator Płatności – PayU lub inny.

2 Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Systemu przez Rezerwującego, w tym rezerwacji godzin, dokonywania zwrotu Ceny uiszczonej za pośrednictwem Systemu oraz zasady reklamacji.
 2. Rezerwujący jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed zarezerwowaniem godzin i korzystania z Systemu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
 3. Dane kontaktowe służące do komunikacji Rezerwującego z menadżerem hali Football Park zamieszczone są na stronie www.footballpark.pl oraz w e-mailu potwierdzającym rezerwację.

4 Wymogi techniczne dla rezerwacji godzin poprzez System

Korzystanie z Systemu jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:

 1. Warunkiem otrzymania potwierdzenia dokonanej rezerwacji jest posiadanie przez Rezerwującego adresu mailowego (potwierdzenie e-mail) oraz numeru telefonu komórkowego (kod weryfikacyjny SMS).

5 Zasady rezerwacji godzin w Systemie

 1. Rezerwacji godzin za pomocą Systemu można dokonać najpóźniej na 12 godzin przed rezerwowaną godziną (w innym przypadku konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z menadżerem). System umożliwia Rezerwującemu weryfikację oraz korygowanie treści składanego zamówienia poprzez wyświetlanie formularza rezerwacji i jego zawartości oraz udostępnianie funkcjonalności umożliwiającej dokonywanie zmian przed złożeniem rezerwacji.
 2. Rezerwujący dokonuje rezerwacji wykonując polecenia pojawiające się na stronie internetowej Systemu. Potwierdzenie rezerwacji, w tym akceptacja przez Rezerwującego jego treści i ceny odbywa się przez użycie ikony o treści Rezerwuj.
 3. Warunkiem rezerwacji jest uiszczenie płatności za zarezerwowane godziny, poprzez jeden z dostępnychw Systemie sposobów.
 4. Anulowanie rezerwacji możliwe jest najpóźniej na 12 godzin przed rezerwowaną godziną i odbywa się drogą telefoniczną poprzez kontakt z menadżerem.
 5. Rezerwującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od rezerwacji w czasie 14 dni na mocy zapisu określonego w art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.0.683)
 6. Football Academy zastrzega sobie możliwość anulowania rezerwacji na 2 godziny przed rezerwowaną godziną, o czym poinformuje Rezerwującego telefonicznie (uwzględniając § 6, pkt 1).

6 Cena

 1. Rezerwacja godzin na hali Football Park za pośrednictwem Systemu wiąże się z zapłatą Ceny.
 2. Ceny są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony według obowiązujących przepisów.

7 Zasady zwrotu Ceny

 1. Zwrot Ceny za zarezerwowane godziny, uiszczonej poprzez System, możliwy jest w przypadku braku możliwości udostępnienia hali Football Park, z przyczyn leżących po stronie Udostępniającego obiekt, w sytuacji gdy płatność została zrealizowana „z góry”.
 2. Na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 3. W przypadku Rezerwacji hali z wyborem płatności za zarezerwowane godziny „z góry” i nie przybyciem na halę przez Rezerwującego, Football Academy nie jest zobowiązane do zwrotu uiszczonej Ceny (nie dotyczy § 4, pkt 4).
 4. W przypadku Rezerwacji hali z wyborem płatności za zarezerwowane godziny „na miejscu” i nie przybyciem na halę przez Rezerwującego, Football Academy może dochodzić zwrotu Ceny, z tytułu zadośćuczynienia (nie dotyczy § 4, pkt 4).

8 Zasady reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące usługi, w tym z tytułu nieprawidłowego działania Systemu, uszkodzeń i nieprawidłowości w otrzymanych dokumentach (wiadomościach mailowych oraz SMS) należy zgłaszać do menadżera Football Park, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez kontakt telefoniczny.
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni.

9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Football Academy. Dane osobowe Rezerwujących będą przetwarzane przez Football Academy w celach realizacji rezerwacji, a także w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych – marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług.

10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014.poz.827, oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Systemu i na stronie internetowej www.footballpark.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Football Academy bez uprzedzenia.